Obecné informace o výukových seminářích

- programy trvají standardně 90 min., jsou nabízeny za cenu 50,- až 60,- Kč za účastníka,
- samotná výuka probíhá buď v multimediální učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (tř. Budovatelů 2830/3, Most) nebo lektoři do místa výuky dojíždí,
- max. kapacita výukového semináře je 30 účastníků.

Výukový seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s ekocentrem za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Výukové semináře pro ZŠ

školyJAK SE STÁT EKOHRDINOU?
Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář si klade za cíl vzbudit v dětech zájem starat se o čisté životní prostředí a planetu Zemi. Motivuje děti myslet ekologicky a uvědomovat si své jednání. Žáci by měli v průběhu semináře přijít na to, že oni sami mohou být hrdinové každodenního života, a že praktická ekologie není žádná složitá věda, jde spíš o jednoduché a přirozené věci, které může zvládnout každý. Šetření vodou a energií, třídění odpadu nebo také odpovědné nakupování a spotřeba - to všechno se žáci naučí v průběhu našeho semináře.

školyODPADY A JEJICH DOPADY
Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Žáci se během semináře seznámí se základními druhy odpadu, ujasní si, co patří do barevných kontejnerů, které jsou běžně na ulicích. Seznámení se se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Seminář je obohacen a video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů. V průběhu semináře je pro žáky připravena řada vědomostních a pohybových aktivit zaměřených na třídění odpadů.

školySTAŇ SE FARMÁŘEM
Cílová skupina: 2., 3. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář přináší žákům interaktivní a zábavnou formou informace o půdě a zemědělství. Žáci získají přehled o základních plodinách pěstovaných na poli, seznámí se s hospodářskými zvířaty a podmínkami jejich chovu. Po dobu semináře se stanou farmáři, kteří budou mít na starosti provoz celé farmy. Dozvědí se, co je to farma, kdo je to farmář, jakou techniku, stavby a další pomůcky najdeme na farmě, jak farma hospodaří s ohledem na životní prostředí. Cílem semináře je upozornit na význam půdy jako zdroji obživy a obnovit vztah žáků k půdě. Seminář lze využít jako doplnění vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda

školyDOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cílová skupina: 5. - 9. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář se týká vlivu dopravy a cestovního ruchu na životní prostředí, kvalitu ovzduší, vod, produkování odpadů, nadměrné čerpání přírodních zdrojů apod. Žáci se dozvědí, jak se cestovalo v minulosti, jak je to dnes a co nás čeká v budoucnosti. Ukážeme si nové alternativní pohonné hmoty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zeptáme se žáků např. proč česnek cestuje z Číny? Zjistíme, co si o dovozu potravin žáci myslí a zda dokáží říci, co je pro životní prostředí lepší. Vysvětlíme si, co znamená udržitelný cestovní ruch a jaká má pozitiva i negativa. Žáci se pokusí správně určit památky UNESCO v ČR. Na závěr semináře si ukážeme zajímavosti ze světa dopravy a cestovního ruchu.

školyCESTA POTRAVIN
Cílová skupina: 8., 9. třída ZŠ + SŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář má za cíl upozornit na problematiku způsobu pěstování, výroby, úpravy a dopravy potravin. Žáci se seznámí se způsoby zemědělství ve světě, jaké jsou rozdíly mezi zemědělstvím konvenčním a ekologickým, co to jsou biopotraviny, proč potraviny cestují z jednoho konce světa na druhý, jaké dopady na životní prostředí mají jednotlivé způsoby dopravy potravin.

školyCO DÝCHÁME?
Cílová skupina: 8., 9. třída ZŠ + SŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář je zaměřen na problematiku ovzduší. Žáci se dozvědí více o atmosféře, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví a ekosystémy, pochopí rozdíl mezi emisemi a imisemi, co je smog letní a zimní, proč a kde nastává inverze.

školyTĚŽBA A REKULTIVACE
Cílová skupina: 8., 9. třída ZŠ + SŠ
Délka semináře: 90 min.
V průběhu semináře se studenti dozvědí zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí, dále o druzích rekultivací a jejich praktických ukázkách. Součástí semináře je pracovní list.