Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 24.5.2018, 21:30
Od 21:30 do 22:00 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu propylenové cisterny na VZP.

Unipetrol RPA - 9.4.2018, 8:05
Ve dnech 9.4., 11.4., 16.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5., 28.5., 30.5. a 4.6. 2018 v době od 16:00 do 17:00 hodin a ve dnech 18.4. a 6.6.2018 v době od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat v areálu Chempark plánovaný požární výcvik zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 44, SO 4418 – čistící plocha RAFINÉRIE. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2018.Hluk

© www.freedigitalphotos.comHluk je jedním z faktorů životního prostředí, který si lidé čím dál víc uvědomují. Především v městských aglomeracích jsou lidé vystavováni nadměrné hlukové zátěži, která se rok od roku zvyšuje, v souvislosti se zvyšováním automobilové i letecké dopravy, ale také stavebního ruchu, průmyslové výroby ale i dalších faktorů (může jimi být například zapnutá televize nebo hudební aparatura v domácnosti). Hlukem se rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší a obtěžuje.

Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může vyvolat závažné účinky, které rozdělujeme:

- specifické (poruchy sluchového ústrojí)
- nespecifické (nervové poruchy, poruchy spánku, soustředění, paměti a u citlivých jedinců i další zdravotní potíže).

Zvlášť citliví bývají starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, lidé s potížemi se spaním. Kromě zdravotních problémů je dalším důsledkem hluku obtěžování.

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je doprava, zejména silniční, dále průmyslová výroba, v některých obdobích i zemědělství. Nezanedbatelným zdrojem může být i provoz domácnosti (televize, vysavače a další domácí technika) a trávení volného času (zábava, sport, diskotéky, koncerty – zvláště pod širým nebem).

Hluk se měří přístroji – hlukoměry. Pro měření hladiny intenzity hluku se používá jednotka decibel (dB).

© archiv EC Orientační hladiny hluku:
hranice slyšitelnosti - 0 dB,
šelest listí - 20 dB,
vrčící lednice - 40 dB,
běžná konverzace - 60 dB,
křik, zapnutý vysavač - 80 dB,
jedoucí vlak – 90 dB,
sbíječka - 100 dB,
startující tryskové letadlo – 120 dB.

Provozovatel zdroje hluku má povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřením zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.
V závažných případech zákon umožňuje limity hluku překračovat (provoz nadlimitního zdroje hluku nebo vibrací dle § 31/1 zákona o ochraně veřejného zdraví), provozovatel ale musí prokázat, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru s ohledem na počet osob vystavovaných nadměrnému hluku.
Výjimky jsou vydávány pouze na dobu určitou, teoreticky ale nic neomezuje jejich další prodlužování.

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v § 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukové mapy jsou určeny pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.