Legislativa

Užitečné odkazy

www.zakonyprolidi.cz

www.tretiruka.cz

Ekologický právní servis

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 9/2014.Legislativa - VODA

legislativa V ČR je ochrana vod prováděna na základě českého práva i práva EU. V roce 2000 byla přijata tzv. rámcová směrnice pro vodní politiku (2000/60/ES z 23. října 2000), která představuje základní právní předpis Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států. Směrnice se zabývá komplexní ochranou kvality i kvantity vod, prevencí zhoršování a dosažení tzv. dobrého stavu vod nejen pro zajištění trvale udržitelného užívání vod, ale také zmírňování následků povodní a sucha.

Další významným dokumentem zejména pro plošné znečištění je směrnice Rady 91/676/EHS (ze dne 19. prosince 1991) o ochraně vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice). Konkrétní cíle a programy opatření ke zlepšování jakosti vod jsou stanoveny v Plánech povodí. Ochrana vodních zdrojů a začlenění rámcové směrnice je v ČR řešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Z hlediska ochrany vody se stala dalším významným dokumentem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (ze dne 16. prosince 2008) o normách environmentální kvality (NEK) v oblasti vodní politiky, jejichž dosažení je nutné splnit do roku 2015. Ukazatele vyjadřující jakost vody, NEK a požadavky na užívání stanovuje nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Zdroj: ISSaR. JAKOST VODY V TOCÍCH – vyhodnocení indikátoru povodí.