Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.Příroda v regionu

© V.Joza EC MostPřírodní podmínky na Mostecku jsou mimořádně pestré.

Jednou z hlavních příčin toho je geologická a z ní se odvíjející geomorfologická členitost. Na území okresu Most zasahují tyto tři geomorfologické celky: Krušné hory, České středohoří a Mostecká pánev, která obě předchozí jednotky odděluje.


© V.Joza EC Most Velmi významným faktorem pro přírodu je i dlouhodobá činnost člověka, která se v různých částech regionu projevuje rozdílnými způsoby i intenzitou.

Nejintenzivněji se projevuje v Podkrušnohorské pánvi, kde v současnosti najdeme jen malou část ploch nepostižených těžební a průmyslovou činnosti. Přesto i v lokalitách silně ovlivněných a někdy vyloženě přetvořených lidskou činností, jako jsou např. některé části hnědouhelných velkolomů a opuštěné kamenolomy, jsou pro přírodu příznivé podmínky a vyskytují se zde vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin. I když z mnoha přírodovědných oborů komplexní informace z tohoto okresu chybějí, můžeme bez obav konstatovat, že Mostecko je mimořádně bohaté a ochranářsky významné území, a to i v kontextu celé České republiky.