Příroda

Pták roku 2018

sýček Ptákem roku 2018 je sýček obecný (Athene noctua). Ještě na začátku dvacátého století byl sýček obecný nejhojnější sovou nacházející se téměř v každé vesnici i volně v otevřené krajině. To se ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo. Ze zdravého a druhově pestrého prostředí se stalo nehostinné místo, ve kterém se nedaří většině živočichů včetně sýčka.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2018.Příroda v regionu

© V.Joza EC MostPřírodní podmínky na Mostecku jsou mimořádně pestré.

Jednou z hlavních příčin toho je geologická a z ní se odvíjející geomorfologická členitost. Na území okresu Most zasahují tyto tři geomorfologické celky: Krušné hory, České středohoří a Mostecká pánev, která obě předchozí jednotky odděluje.


© V.Joza EC Most Velmi významným faktorem pro přírodu je i dlouhodobá činnost člověka, která se v různých částech regionu projevuje rozdílnými způsoby i intenzitou.

Nejintenzivněji se projevuje v Podkrušnohorské pánvi, kde v současnosti najdeme jen malou část ploch nepostižených těžební a průmyslovou činnosti. Přesto i v lokalitách silně ovlivněných a někdy vyloženě přetvořených lidskou činností, jako jsou např. některé části hnědouhelných velkolomů a opuštěné kamenolomy, jsou pro přírodu příznivé podmínky a vyskytují se zde vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin. I když z mnoha přírodovědných oborů komplexní informace z tohoto okresu chybějí, můžeme bez obav konstatovat, že Mostecko je mimořádně bohaté a ochranářsky významné území, a to i v kontextu celé České republiky.