Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 2/2020.Chráněná území

V severozápadních Čechách jsou nejcennější části přírody chráněny ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve zvlášť chráněných územích (ZCHÚ).

Ta jsou dvojího typu:

- velkoplošná chráněná území, kam řadíme chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP),
- maloplošná chráněná území, která jsou celkem ve 4 kategoriích: národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).

První dva typy území chrání lokality s přírodními hodnotami národního nebo nadnárodního významu, ve zbylých dvou pak najdeme přírodní prvky regionálního významu.

Se vstupem České republiky do Evropské unie byla do našeho právního řádu včleněna soustava Natura 2000. Ta má dva specifické typy chráněných území, u nás zvané evropsky významná lokalita (EVL) a ptačí oblast (PO).

© http://cs.wikipedia.org Evropsky významné lokality mají za cíl chránit ekosystémy a organismy vzácné a ohrožené v evropském měřítku. Např. v EVL Východní Krušnohoří, které z části leží v okrese Most, je tak chráněn komplex svahových bučin různých společenstev a specifické horské a podhorské louky. Současně jsou chráněny biotopy některých vzácných druhů hmyzu.

Ptačí oblasti se naproti tomu zaměřují na zachování a podpoření prostředí pro ohrožené druhy ptáků. Např. v PO Východní Krušné hory je hlavním motivem ochrany prostředí vzácného tetřívka obecného.