Příroda

Pták roku 2019

sýček Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká (Streptopelia turtur turtur). Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu hrdličce divoké chce ČSO upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 2/2019.Chráněná území v regionu

Území Mostecka prošlo zejména v posledních desetiletích rozsáhlými přesuny obyvatelstva, rozvojem chemického průmyslu a velkoplošné těžby hnědého uhlí a s tím spojenými rozsáhlými zásahy do využití půdy, skladby lesů i hydrologické sítě. Přesto zde v současnosti najdeme překvapivě mnoho cenných lokalit v celostátním i regionálním měřítku, stejně jako vzácných a ustupujících druhů organismů. To nakonec potvrzuje i to, že s výjimkou národního parku na území okresu Most najdeme chráněná území všech výše uvedených kategorií. Zdaleka ne všechny cenné lokality přírody jsou však chráněny v rezervacích. Některá zvlášť cenná území najdeme také na lokalitách po těžbě hnědého uhlí; jde především o lokality významné ze zoologického hlediska.

Mimořádnou hodnotu některých území dokazuje i to, že se často na jednotlivých lokalitách ochranářské hodnoty z různých hledisek překrývají. Stejná stráň, kopec či rašeliniště totiž bývají významné jak z pohledu botanika, tak třeba i entomologa nebo ornitologa.

K částečnému vzájemnému překryvu tak může dojít jak u EVL a PO, tak u dříve vyhlášených maloplošných chráněných území podle legislativy České republiky. Tak je tomu např. zčásti u EVL Východní Krušnohoří a PO Východní Krušné hory; obě tato území kromě toho ještě zahrnují několik maloplošných chráněných území.

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Evropsky významná lokalita
(Bořeň, Kopistská výsypka, Vrch Milá, Východní Krušnohoří)

Ptačí oblast
(Východní Krušné hory, Novodomské rašeliniště-Kovářská)

Národní přírodní rezervace
(Jezerka, Bořeň)

Národní přírodní památka
(Jánský vrch)

Přírodní rezervace
(Černý rybník, Milá, Písečný vrch)

Přírodní památky
(Chloumek, Lužické šipáky, Velká Volavka)