Průmysl

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 13:150
Ukončeno spalování kyselého plynu s obsahem H2S + H2 na polním hořáku B 201, ukončen kapacitní test jednotky Claus na Rafinérii.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 7:00
Zahájeno spalování kyselého plynu s obsahem H2S + H2 na polním hořáku POX z důvodu kapacitních testů na jednotkách Claus III a IV na Rafinérii.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 3:51
Ukončeno spalování vodíku - odběr na st.1200 obnoven.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 23:23
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, výpadek H2 kompresoru TBK 5, oprava TBK 6 na KaDP. Spalovaní ukončeno 7.8.2020 v 1:55 po najetí kompresoru TBK 6 na KaDP.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 23:26
Spalování čistého vodíku z důvodu výpadku kompresoru na st.1200 (komprese H2 na POX).

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 17:20
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, výpadek kompresoru TBK 5 na KaDP. Spalování ukončeno dnes v 17:50.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 01:40
Z důvodu výpadku jednotky docházelo od 19:40-1:40hod ke spalování plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku. Doba trvání události: 6hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 00:30
Z důvodu výpadku jednotky došlo od 23:20-0:20 hod k překročení emisních limitů H2S. Doba trvání události: 1 hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 1/2017.

EIA (Environmental Impact Assessment)

[ Aktuálně probíhající řízení EIA v Ústeckém kraji ]

Co je to EIA?

stavbaVětšina staveb musí být povolena stavebním úřadem. Musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. U staveb, kde je riziko negativního vlivu na životní prostředí, musí před získáním těchto povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment).

V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti).

Proces EIA vede krajský úřad (nebo Ministerstvo životního prostředí, pokud projekt zasahuje do více krajů). Tomuto úřadu investor zasílá oznámení o záměru, kterým je proces EIA zahájen.

Jaké záměry podléhají EIA?

Procesu EIA podléhají jen záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – v Kategorii I. U těchto záměrů probíhá celá EIA vždy povinně – jsou to např. letiště nebo dobývacího prostory pro těžbu uhlí.

U jiných záměrů z Kategorie II proběhne povinně alespoň tzv. zjišťovací řízení. Jeho účelem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne – to jsou např. pivovary nebo velkoplošné obchodní komplexy.

Jak EIA probíhá?

Proces EIA má tyto fáze:
1. Oznámení
2. Vypracování dokumentace
3. Posudek
4. Veřejné projednání
5. Stanovisko úřadu


Oznámení, dokumentaci a posudek si investor nechává většinou zpracovat odbornou autorizovanou firmou a poté je doručí na úřad. Úřad vždy zkontroluje, že byly doručeny kompletně, a zveřejní je na úřední desce a v informačním systému EIA, aby se k nim mohla vyjádřit veřejnost. Na úřední desce se také objeví oznámení o veřejném projednání.

Výsledkem tohoto procesu je stanovisko úřadu, který stavbu buď doporučí (souhlasné stanovisko) nebo nedoporučí (nesouhlasné stanovisko). Stanovisko pak slouží jako podklad do navazujících řízení (územní a stavební). Stanovisko není závazné, pokud se jím však stavební úřad v územním a stavebním řízení nebude řídit, musí takový postup odůvodnit.

Stanovisko můžete ovlivnit

V průběhu procesu EIA může v zákonem daných lhůtách každý zasílat svá vyjádření. Vyjádření sice není pro úřad nijak závazné, avšak může ovlivnit závěrečné stanovisko.

Zdroj: Právní poradna Franka Bolda - http://frankbold.org/
Foto: http://pixabay.com/