Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Historie rekultivací na Mostecku

[ Předválečné období ] [ Poválečné období a 50. léta ] [ 60. léta ][ 70. a 80. léta ] [ 90. léta ][ Shrnutí ]

Šedesátá léta

Léta šedesátá byla ve znamení rozmachu povrchové těžby, s čímž je spojena výraznější intenzita devastace území. Prosadila se již v plném rozsahu záchrana pro rekultivaci velmi cenných zemin humózních profilů, které byly již v tomto období využívány při zemědělské rekultivaci výsypek. Přímá kultivace výsypkových substrátů, dlouho prosazovaná zemědělským výzkumem, vedla do slepé uličky - ani po třicetiletém zúrodňovacím cyklu nebylo na těchto výsypkách dosaženo dostatečného stupně úrodnosti. Při lesnických rekultivacích byly již uplatňovány nejen pionýrské, ale i hospodářsky cenné, tzv. cílové dřeviny (hlavně javory, jasany, duby, jilmy, modříny). Důležité ovšem bylo, že již v tomto období byly výrazně upravovány stanovištní podmínky, a to terénními úpravami a navážkami humózních zemin.

V šedesátých letech došlo k vydání zákona o lesích a lesním hospodářství č. 166/1962 Sb., který se vztahoval i k ochraně a rekultivaci lesních pozemků a v roce 1966 byl novelizován zákon na ochranu zemědělského půdního fondu, který vyšel pod č. 53/1966 Sb. Ten prohloubil aspekty ochrany zemědělských pozemků a právě zde byla povinnost finančních odvodů za zábor zemědělské půdy. V roce 1961 byl proto zřízen samostatný národní podnik SHD - Rekultivace se sídlem v Teplicích, který měl dislokovaná pracoviště po celém revíru.

Autor: Ing. Stanislav Štýs, DrSc.