Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Historie rekultivací na Mostecku

[ Předválečné období ] [ Poválečné období a 50. léta ] [ 60. léta ][ 70. a 80. léta ] [ 90. léta ][ Shrnutí ]

Sedmdesátá a osmdesátá léta

V sedmdesátých letech pokračovala orientace těžby na povrchový způsob, což znamenalo nárůst plochy i intenzity devastace. Odezvou však byla další intenzifikace rekultivací, které byly v této době nejen legislativně, ale ve větší míře i fakticky uznávány za nedílnou součást těžby. Při zemědělské rekultivaci se to projevovalo stále výraznějším uplatňování orničních překryvů, neboť v souladu s plošným rozvojem povrchové těžby rostla i disponibilita zachráněných orničních zemin. Na vhodně exponovaných místech byly zakládány i velkoplošné ovocné plantáže a vinice.

Rovněž byla sedmdesátých letech vydána novela, schválena jako zákon č. 75/1976 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo stranickými a státními orgány direktivně uplatňováno neúměrně vysoké zastoupení zemědělských rekultivací.

V osmdesátých letech kulminoval rozsah povrchové těžby, a tím i plošný rozsah a intenzita devastace. Kladem tohoto období byla výraznější orientace báňské technologie na zakládání pásovými zakladači, které dokáží lépe sypat s ohledem na členitost a stabilitu výsypek. I toto období bylo na rekultivačním úseku poplatné extrémní orientace na zemědělské rekultivace. Na lesnickém úseku pokračuje tendence uplatňování většího podílu cílových dřevin, a to ve shodě s fytogeografickou zonalitou a charakterem detailních stanovišť.

Autor: Ing. Stanislav Štýs, DrSc.