Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

AIM
AIM je zkratka označující tzv. automatizovaný imisní monitoring, který umožňuje sledovat kvalitu ovzduší pravidelně na území celé ČR v rámci sítě měřicích stanic imisního monitoringu. Imisní monitoring je prováděn v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a je provozován Ministerstvem životního prostředí, který touto činností pověřil ČHMÚ. ČHMÚ má povinnost sledovat průběh vývoje imisní situace. Imise se nacházejí všude kolem nás a mohou mít škodlivý účinek nejen na zdraví lidí a stav ekosystémů, proto se provádí sledování a vyhodnocování škodlivých látek ovzduší. Znečištěné ovzduší má dle platného zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší definovány imisní limity pro stanovené znečišťující látky. Základem imisního monitoringu jsou dva typy sběru dat ze stanic měřicí imise:

Archiv ECM - AIM = automatizovaný imisní monitoring – měření koncentrací probíhá přímo (on-line)
- MIM = manuální imisní monitoring – měření koncentrací probíhá dodatečně v laboratořích ČHMÚ.

V rámci Imisního monitoringu lze analyzovat v ovzduší nejrůznější látky nejen v plynech, srážkových vodách, ale i aerosolových částicích. Podmínky posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje prováděcí vyhláška o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (tzv. imisní vyhláška 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích). Tato vyhláška definuje podmínky pro umísťování měřicích stanic a jejich počty na území zón a aglomerací tak, aby naměřené hodnoty byly reprezentativní pro větší územní celky v rámci ČR. Informace o rozmístění a počtu měřicích stanic jsou dostupné na adrese http://www.chmi.cz.