Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ALTERNATIVNÍ PALIVO
Alternativní palivo nebo-li „náhradní“ palivo je palivo, které představuje možnost energetického využití odpadů, které člověk neustále ve velkém množství produkuje a tím šetřit fosilních paliv. Alternativní paliva mohou být jak pevná (tuhá), tak kapalná (např. kaly). Tuhé alternativní palivo (TAP) je směs různých spalitelných složek – odpadů, které vznikají separováním a následnou úpravou odpadních materiálů. Tyto odpadní materiály jsou zpracovávány v zařízeních jako jsou MBÚ (mechanicko-biologická úprava) a slouží jako palivo pro další energetické využití, tedy jeho spalování nebo spoluspalování. TAP mají obecně nižší výhřevnost než standardní paliva. Alternativní paliva se vyrábějí z mnoha různých druhů materiálů a dosahují různých kvalit dle specifických podmínek. Nejvýznamnější z hlediska kvality paliva je zajištění stálé výhřevnosti paliva, nutné pro optimální proces hoření. O tom, zda může být odpad využitelný jako palivo, rozhoduje několik charakteristik. Nejdůležitější je obsah spalitelného materiálu (papír, kartony, textilie, pryž, dřevo, plasty atd.) a obsah vody, která musí být z odpadu před spálením odstraněna. Příměsi v palivu nejsou žádoucí, musí jich být co nejméně. Vyrobený produkt v podobě alternativního paliva je označen jako certifikovaný výrobek z odpadu.