Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ATMOSFÉRA
Atmosféra představuje plynný obal Země, který je složen ze směsi plynů, tekutých a tuhých částic. Planeta Země má relativně hustou atmosféru, jejími hlavními složkami jsou dusík (78,01 %), kyslík (20,95 %) a argon (0,93 %) a stopového množství jiných plynů včetně oxidu uhličitého a vodních par. Atmosféra je tvořena několika vrstvami – v přízemní vrstvě se nachází troposféra, dále stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra.

Troposféra je nejvýznamnější vrstvou pro život, obsahuje téměř všechnu vodu v atmosféře, 90% hmotnosti atmosféry a dosahuje do výšky 17 km nad rovníkem a 9 km nad póly. V troposféře dochází k charakteristickému poklesu teploty s výškou o 0,65°C na 100 m, poklesu tlaku s výškou, hustoty a vlhkosti. V troposféře se vytvářejí oblačné systémy a dochází zde k cirkulaci a přenosu vody a tepla. Od následující vrstvy je oddělena tropopauzou. Vrstva navazující na troposféru, která dosahuje výšky cca 50 km se nazývá stratosféra, jejíž součástí je ozonosféra. Ozonosféra se nachází zhruba ve výšce 20-25 km, kde je zastoupena nejvyšší koncentrace ozonu. Ozon brání pronikání škodlivému ultrafialovému záření z vesmíru na zemský povrch a chrání tak živé organismy a rostliny.
Archiv ECM
Narušování ozonosféry vede k výraznému úbytku ozonu, který je pozorován od konce 70. let nad Antarktidou a částí Jižní Ameriky a od konce 90. let nad severní Evropou a Sibiří. Od další vrstvy – mezosféry je oddělena stratopauzou. Mezosféra se nachází ve výšce 50 km a končí ve výšce 85 km. Látky se zde díky slunečnímu záření nacházejí v excitovaném stavu. Tato vrstva přechází v mezopauzu. Termosféra dosahuje výšky kolem 600 km na povrchem planety, teplota zde významně roste díky výraznému slunečnímu záření. Poslední vrstvou atmosféry je exosféra, která ve výšce kolem 70 000 km přechází do volného vesmíru.