Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BIOPLYNOVÁ STANICE
Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce ke zpracování biomasy - biologicky rozložitelného odpadu a materiálu. Anaerobní digesce je proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Reakce probíhá v tzv. fermentoru. Produktem anaerobní digesce je především bioplyn a dále zbytky po vyhnití - digestát a fugát.
Bioplyn, který je jímán do zásobníků a upravován, je tvořen převážně methanem a oxidem uhličitým a lze ho použít k výrobě tepla či elektrické energie. Digestát může sloužit jako hnojivo či jako materiál k úpravám terénu, fugát má charakter odpadní vody a je většinou odváděn na čističku odpadních vod.
Podle druhu zpracovávané biomasy rozlišujeme tři typy stanic: zemědělské, průmyslové a komunální. Zemědělské zpracovávají kejdu, hnůj, zbytky z rostlinné výroby či energetické plodiny. Průmyslová bioplynová stanice zužitkovává různé, často rizikové, materiály – kaly z čistíren odpadních vod, krev z jatek atd. Komunální bioplynová stanice zpracovává odpady ze stravoven či údržby zeleně a bioodpady z domácností. V ČR bylo ke dni 30.11.2012 362 bioplynových stanic, nejvíce zemědělských.