Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BRKO
Zkratkou BR(K)O popisujeme biologicky rozložitelný (komunální) odpad. Je to veškerý odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu.
BRO vznikají převážně v zemědělství, lesnictví, potravinářství, papírenském a textilním průmyslu apod. BRO, které jsou součástí komunálního odpadu, se nazývají BRKO. Dle Katalogu odpadů patří mezi BRKO následující odpady:

Archiv ECM
* Pozn. k tabulce: http://biom.cz

BRKO tvoří významnou část komunálního odpadu. Přestože lze tento odpad jednoduše a efektivně využít, v současné době je více než 45% jeho produkce skládkováno. Na skládkách se BRKO rozkládá a tím se uvolňují skleníkové plyny, především metan.
Způsoby nakládání s BRKO spočívají v jeho kompostování či anaerobní digesci. Kompostovat lze v domácnostech, v procesu tzv. komunitního kompostování či v kompostárnách. Výsledným produktem je kompost, který lze aplikovat do půdy pro zlepšení jejích vlastností. Anaerobní digesce se využívá v bioplynových stanicích a jejím produktem je především bioplyn použitelný jako alternativní zdroj energie. K tomu, aby mohl být BRKO využíván v kompostárně či bioplynové stanici je třeba mít zajištěný oddělený sběr tohoto odpadu do speciálních nádob.