Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

CHKO - Chráněná krajinná oblast
Je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních i trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin a popřípadě také s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání CHKO podléhá členění území do 4 zón.