Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

CO
Chemický vzorec CO je vzorec pro bezbarvý plyn oxid uhelnatý, který je bez chuti a bez zápachu a o něco málo lehčí než vzduch. Je jednou z nejrozšířenějších látek znečišťujících ovzduší. Vzniká nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů a rovněž v některých průmyslových a biologických procesech. Největším emisním zdrojem oxidu uhelnatého je nedokonalé spalování, např. v automobilech, v průmyslu, v teplárnách a ve spalovnách, Oxid uhelnatý má nejen neblahý vliv na životní prostředí, ale je velice nebezpečný pro zdraví člověka. Reaguje totiž s hemoglobinem za vzniku karboxyhemoglobinu a tím znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání. Koncentrace přírodního pozadí oxidu uhelnatého v ovzduší jsou v rozsahu 10 až 230 µg/m3.

Archiv ECMKoncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší v městských oblastech závisí na intenzitě dopravy a na meteorologických podmínkách; mění se značně v závislosti na čase a na vzdálenosti od emisních zdrojů. Ve venkovním ovzduší jeho koncentrace v posledních letech poklesly hluboko pod imisní limit 10 000 µg/m3, proto se na mnoha měřicích stanicích čistoty ovzduší od sledování CO upouští. Ve vnitřním prostředí zaujímá otrava CO první místo mezi náhodnými otravami v důsledku zanedbání revizí topidel i spalinových cest, špatné instalace spotřebičů a jejich provozu v prostorech bez cirkulace čerstvého vzduchu.