Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DIGESTÁT
Digestát je zbytek z procesu anaerobní digesce. Tohoto procesu je využíváno v bioplynových stanicích ke zpracování biomasy – biologicky rozložitelného odpadu a materiálu – na výrobu bioplynu. Dále je možné digestát dělit na pevný podíl, separát, a podíl kapalný, fugát.

© Alex Marshall/Wikimedia CommonsDigestáty se dělí mimo jiné podle vstupní suroviny, ze které vznikají, podle obsahu sušiny a dle způsobu užití. Digestát lze použít jako kvalitní hnojivo, surovinu pro výrobu kompostu nebo jako rekultivační materiál. Alternativou je jeho úprava pro výrobu tuhých alternativních paliv.

Digestát je dobrým zdrojem dusíku a může nahradit hnojení kejdou nebo aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv. Nelze ho však použít kdykoli, záleží na pěstované plodině a její technologii. Limitním faktorem pro použití digestátu na zemědělskou půdu je obsah rizikových prvků (například kadmium, rtuť, arsen) a organismů.

Použití digestátu, který je řazen mezi organická hnojiva, podléhá také požadavkům tzv. nitrátové směrnice, jejímž cílem je snížit znečištění vod způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů