Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EMISE
Emise jsou látky, které pocházejí z určitého zdroje znečištění a jsou uvolňovány dále do životního prostředí. Slovo emise pochází z latinského emittere neboli zářit a znečišťovat. Zdroje emisí jsou přírodního (sopečná činnost, zemětřesení) i antropogenního původu. Činnost člověka se však v současnosti stále více podílí na znečišťování ovzduší (automobily, průmysl).

Monitorování a hodnocení emisí v ČR je ukotveno v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje emisní limity, emisní stropy a poplatky za látky vypouštěné do ovzduší. Látky nebo skupinu látek uvolňují do ovzduší jak mobilní zdroje, tak i stacionární zdroje, které jsou členěny na vyjmenované i na nevyjmenované zdroje. Emisní limity stanovují vůbec nejvyšší přípustné množství znečišťované látky, která může být vypouštěna do ovzduší. Emisní stropy naopak stanovují maximální množství vypouštěné znečišťující látky za celý kalendářní rok.

Archiv ECMMaximální koncentraci mají emise u svého zdroje (např. komín, výfuk). Vypouštěné emise se postupně mísí se vzduchem, podléhají meteorologickým vlivům a přeměňují se v imise, tj. znečišťující látky volně rozptýlené v ovzduší s nižší koncentrací než původní emise. S emisemi lze také obchodovat. Emisní povolenky a obchodování s CO2 umožňují EU plnit závazky pro snižování emisí skleníkových plynů.