Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

KRAJINA
Určitá část zemského povrchu, která má charakteristický reliéf a specifickou kombinaci přírodních (a případně i kulturních) prvků. Mezi základní složky krajiny patří geologická stavba, (geo)reliéf, vodstvo, půdy, vegetační pokryv a rostlinstvo, zvířena a člověk včetně své činnosti. Krajinu často chápeme jako objekt lidského zájmu (např. estetického), je to ale také odborný geografický a ekologický pojem.