Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odpadové hospodářství představuje důležitou oblast národního hospodářství, která za posledních 20 let prošla poměrně radikální přeměnou (první zákon o odpadech vznikl v ČR až v roce 1991).
Odpadové hospodářství můžeme definovat jako systém činností zaměřený na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a také kontrolu těchto činností.
Základním posláním odpadového hospodářství je stanovení pravidel pro předchází vzniku odpadů a pro nakládání s nimi v souladu s ochranou životního prostředí.

Archiv ECMS odpady nelze zacházet bez rozmyslu, proto i samotné nakládání s odpadem se řídí legislativou. Mezi jeden ze základních kamenů patří zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento právní předpis přesně stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení jejich vzniku. Zákon o odpadech je doplněn o prováděcí předpisy, které upřesňují některé jeho části, např. vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou je definován Katalog odpadů a také Seznam nebezpečných odpadů.

Dle stanovených závazných předpisů ČR a EU je nejméně každých 10 let sestavován i Plán odpadového hospodářství ČR a také jednotlivých krajských celků (viz POH Ústeckého kraje).
Odpadové hospodářství ČR je již několik let vázáno evropskými směrnicemi ke zvyšování podílu recyklace (do r. 2020 by se recyklace komunálního odpadu měla pohybovat okolo 50 %). Od 1.10.2013 vstoupí v platnost dlouho očekávaná euronovela zákona č. 169/2013 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Přehled zákonů a vyhlášek, které upravují odpadové hospodářství