Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ODPAD
Odpad je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Při každé lidské činnosti vzniká odpad. Při těžbě a úpravě surovin, při výrobě zboží, při jeho dopravě a skladování, po koupi výrobku se odpadem stávají obaly a nakonec (po skončení životnosti se stává odpadem výrobek sám.

Podle původu vzniku dělíme odpady na těžební, stavební, energetické, průmyslové, zemědělské, komunální a zdravotnické. Z hlediska bezpečnosti na nebezpečné odpady a ostatní odpady.

Archiv ECMKaždý z nás vytvoří v průměru až 1 kg tuhého odpadu denně, tento odpad by se dal z větší části recyklovat (většinu tvoří papír, dále využitelný zelený odpad a zbytky potravin); značnou část odpadu zabírají také plasty, jejichž podíl stále roste. Téměř třetinu všech komunálních odpadů tvoří obaly od zakoupeného zboží, proto již při nákupu rozhodujeme o tom, kolik odpadu vyprodukujeme.

Produkce odpadů neustále roste. Ke zneškodnění tuhých odpadů se používá několika metod, z nichž nejlevnější a nejběžnější je skládkování, bohužel jde o možnost, která je nejhorší z hlediska vztahu k životnímu prostředí. Ekologicky šetrnější je recyklace, kompostování a zkrmování a také energetické využití odpadu. Nejdůležitější je však předcházet vzniku odpadů.