Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PYRAMIDA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Pyramida nakládání s odpady je laickým termínem pro hierarchii nakládání s odpady. Tato hierarchie bývá totiž často graficky znázorněna právě jako pyramida. Hierarchie byla v roce 2008 schválena v rámcové směrnici o odpadech v EU. Následně se stala i součástí českého odpadového zákona a uplatňuje v sobě zásadu, že lepší je vzniku odpadů předcházet a dále upřednostnit jeho využití před pouhým odstraněním na skládky.

- Prevence (předcházení vzniku odpadů) znamená, že činíme vše proto, aby odpad vůbec nevznikl.
- Opětovným použitím se rozumí jakýkoliv postup, při kterém jsou výrobky nebo jejich části upraveny tak, aby šli použít k původnímu účelu.
- Recyklace je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky či materiály nebo látky k původní nebo i jinému účelu užití. Patří sem i přepracování organických materiálů (kompostování).
- K energetickému využití odpadu dochází především ve spalovnách, cementárnách či elektrárnách.
- Typickým příkladem odstranění odpadu je jeho uložení na skládku.

Archiv ECM
Na příkladu produkce komunálního odpadu za rok 2011 lze zjistit, že z 65 % stále převládá skládkování, pouze ze 17 % byl odpad recyklován a z 18 % spalován (energeticky využit).