Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

REZZO
REZZO je označení pro Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší, jehož databázi spravuje ČHMÚ. Je součástí informačního systému kvality ovzduší. Sleduje, eviduje a archivuje údaje o množství emisí vyprodukovaných stacionárními a mobilními zdroji.

Rozdělení zdrojů:
REZZO 1 - velké stacionární zdroje
REZZO 2 - střední stacionární zdroje
REZZO 3 - malé stacionární zdroje
REZZO 4 - mobilní zdroje

ČHMÚ pravidelně zpracovává a zveřejňuje výslednou emisní bilanci tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků v tunách za rok pro všechny typy zdrojů. Pro zpracování emisní bilance zvláště velkých, velkých a středních zdrojů jsou využívány údaje ohlášené provozovateli zdrojů, pro malé spalovací zdroje (vytápění bytů) se využívá údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů. V průběhu roku 2012 byl dokončen převod všech údajů REZZO 1 z let 1980–2008 do nové emisní databáze, vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., došlo ke zrušení dřívějších kategorií zdrojů (malé, střední, velké, zvláště velké). Nový zákon dělí zdroje pouze na vyjmenované a nevyjmenované v příloze č. 2 tohoto zákona.