Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
Znečišťující látky se v atmosféře neustále pohybují a za pomoci horizontálních a vertikálních pohybů vzduchu jsou tyto látky dále zřeďovány a přemísťovány. Pro posouzení možnosti jejich rozptylu je zaveden meteorologický pojem rozptylové podmínky. Vertikální přenos probíhá především na základě konvekčních proudů závislých na rozdílech teplot a vlhkostí vrstev vzduchu. Stabilní teplotní zvrstvení a slabé proudění přináší zhoršené rozptylové podmínky. K pročištění atmosféry dochází vlivem dostatečné výměny vzduchu, silnějšího proudění vzduchu a vymývacího účinku srážek. Pro rozptyl látek je určující především rychlost proudění a konfigurace terénu. Dle ČHMÚ rozeznáváme 3 druhy rozptylových podmínek.

Archiv ECM Dobré
– ve výšce do 1 000 až 1 500 m nad terénem se nevyskytuje zádržná vrstva, která by omezovala rozptyl škodlivin. V případě výškové zádržné vrstvě závisí i na rychlosti větru pod spodní hranicí zádržné vrstvy.
Mírně nepříznivé
– vyskytuje se zádržná vrstva, která v závislosti na rychlosti větru omezuje možnost rozptylu škodlivin.
Nepříznivé
– stav, kdy rozptyl příměsí v atmosféře je téměř znemožněn a který v oblasti se zdroji znečištění dává předpoklad k déletrvajícímu významnému překročení imisních limitů.

Aktuální stav ovzduší není určující jen pro znečištění v místě nejbližšího okolí, ale může docházet k transportu škodlivin do vzdálenosti i stovek kilometrů.