Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

SKLÁDKA
Skládkou rozumíme technické zařízení pro trvalé uložení odpadu, který se ukládá na zem nebo do země. Skládky tak mohou být vzhledem k terénu podúrovňové, nadúrovňové, kombinované nebo podzemní. Hlavním předpokladem pro výstavbu skládky je nepropustné podloží. Těleso skládky musí být odděleno nepropustnou folií nejčastěji s dvěma vrstvami z minerálního těsnění a PVC folie. Skládky vyžadují poměrně velký zábor půdy. Součástí skládky je drenážní systém, který tak umožňuje odvádět srážkové vody. Skládka má stanovenou kapacitu, tedy množství odpadu, které může skládka pojmout. Na skládku by měly být ukládány odpady, které již nemají žádné využití, proto jsou u některých skládek vystaveny také třídírny odpadu. Potenciál ohrožení životního prostředí je v možnosti průsaků do půdy, podzemních a povrchových vod, v produkci plynných emisí do ovzduší, z toho plynoucího zápachu, ale také hluku při provozu skládky. Při skládkování nebezpečných odpadů je nutné zajistit zamezení uvolňování škodlivých látek do prostředí. K tomu se využívá např. solidifikace: cementace, bitumenace, fixace a vitrifikace.

Archiv ECMV České republice jsou provozovány skládky odpadů skupin S-OO (ostatní odpad) a S-NO (nebezpečný odpad) a skládky, které jsou určeny pro ukládání komunálních, ostatních i nebezpečných odpadů. Skládky musí být dobře utěsněné, zabezpečené a splňovat stanovené předpisy a podmínky, které jsou schváleny v rámci integrovaného řízení. Z hlediska bezpečnosti musí být skládky také pravidelně monitorovány. Na příkladu produkce komunálního odpadu za rok 2011 lze zjistit, že z 65 % stále převládá skládkování, pouze ze 17 % byl odpad recyklován a z 18 % spalován (energeticky využit). Není tak dostatečně plněna hierarchie způsobu nakládání s odpady, jelikož přednost před skládkováním by mělo mít materiálové a energetické využití odpadu.

Skládky, které vzniknou bez povolení, jsou nazývány nelegálními „černými“ skládkami. Nelegální skládky představují vážné riziko pro životní prostředí, často vznikají na odlehlých místech, v lesích a mimo obce. U nelegálních skládek hrozí přímá kontaminace životního prostředí, vody, půdy a ekosystémů, ale i vznik požáru. Z důvodu výskytu černých skládek vznikají ekologické projekty, které pomáhají mapovat, evidovat a dokumentovat vzniklé skládky a umožňují veřejnosti se aktivně zapojit do hledání. Na webovém portálu www.ZmapujTO.cz se uvádí, že v České Republice je evidováno ke dni 16.5.2013 1362 černých skládek.