Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

VKP - významný krajinný prvek
Ekologicky, geomorfologicky nebo estesticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být např. i historické zahrady a parky. VKP je vedle chráněných území nástrojem územní ochrany přírody.