Řeka Bílina

[ Řeka Bílina ] [ Kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny ] [ Průtoky a srážky ]

www.zelenice.czŘeka Bílina pramení na Chomutovsku v Krušných horách v nadmořské výšce 785 m n. m. na jihovýchodních svazích Slepičí stepi. Název řeky pochází ze staročeského „Bielina“, v překladu znamenající bílou, čistou vodu.
Řeka Bílina byla znečišťována již od druhé poloviny 19. století, kdy v Podkrušnohoří docházelo k význačnému rozvoji průmyslu a těžby uhlí.

Povodí řeky Bíliny je v severní horské části charakteristické velkými srážkami a velkými specifickými odtoky. Nízké srážky a nízké specifické odtoky jsou typické pro údolní jižní část, která je značně ovlivněna průmyslovou a těžební činností.
Velmi intenzivně je ovlivněna povrchovou těžbou hnědého uhlí střední část toku Bíliny. Přirozené odtoky byly zcela pozměněny, například se jedná o odvodnění předpolí lomů a vznik přeložek vodotečí.

Na internetových stránkách www.krusnohorsky.cz se uvádí, že řeka Bílina splňuje požadavky na kvalitu pitné vody pro kojence od pramene až do nádrže Jirkov. V tomto úseku je zachována vysoká kvalita vody. Ke zhoršení jakosti vody v některých ukazatelích dochází u města Jirkov, do řeky byl začleněn odtok z ČOV.

www.aktualne.czPod nádrží Újezd v tzv. Ervěnickém koridoru je tok řeky Bíliny nejvíce pozměněn, voda je zatrubněna do čtyř ocelových rour (4x DN – 1200 mm) v délce 3,5 km a dále protéká Mosteckou pánví. Z potrubí vystupuje v prostoru lomu ČSA, pod komunikací Komořany-Horní Jiřetín a pokračuje k ústí Loupnice.

V místě prostoru petrochemického komplexu (Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova) je na řece Bílině vybudován jez Jiřetín pro regulaci průtoku. Poté se řeka Bílina přibližuje k městům Most, Bílina, Rtyně nad Bílinou až k Ústí nad Labem, kde se vlévá zleva do Labe v nadmořské výšce 132 m n. m.

Bílina na svém toku přijímá také mnoho přítoků. Levostrannými přítoky jsou bystřinné toky se značným spádem jako potoky: Kundratický, Vesnický, Šramnický, Albrechtický a Jiřetínský, Loupnice, potok Bílý, Divoký, Radčický, Lomský a Loučenský. Délka toků je různá cca od 4 km (Divoký potok) do 15 km (Bílý potok). Pravostrannými přítoky jsou málo vodnaté toky s malým spádem jako potok Hutní, Srpina s přítoky (potok Blažimský, Počeradský, Bečovský, Zaječický a Lužický) a potok Liběšický. Délky pravostranných přítoků se pohybují od 2 km (Blažimský potok) do 25 km (Srpina, v mosteckém regionu necelých 22 km.

Mezi hlavní problémy znečištění Bíliny se řadí:
- povrchová těžba hnědého uhlí,
- vypouštění odpadních vod,
- havárie průmyslových podniků (např. Unipetrol RPA v Litvínově),
- staré ekologické zátěže (Unipetrol RPA a Spolchemie, a.s.).

Základní charakteristiky toku Bílina a jeho povodí - I. (Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. 2006)
Základní charakteristiky toku Bílina a jeho povodí - II. (Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. 2006)

Foto: www.zelenice.cz, Aktuálně.cz