Voda ke koupání

Hygienické požadavky na vodu

www.koupacivody.czSprávci povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví, vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi sestavují, přezkoumávají a aktualizují profily vod uvedených v seznamu přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách, které slouží jako vody ke koupání a dalších povrchových vod, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob.

Profil povrchových vod využívaných ke koupání je souhrn údajů o povrchových vodách uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření. Povrchové vody uvedené v seznamu musí do konce koupací sezóny 2015 splňovat požadavky na přijatelnou kvalitu vody.

Aktuální data o kvalitě vod ke koupání (web MŽP)
http://www.koupacivody.cz/
Aktuální data o kvalitě vod ke koupání (web Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje)