Kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny

[ Řeka Bílina ] [ Kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny ] [ Průtoky a srážky ]

Od roku 2000 je kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny hodnocena ECM na základě zasílání měsíčních dat od Povodí Ohře, státní podnik ze dvou profilů na řece Bílině. Z těchto získaných dat jsou průběžně vytvářeny grafy a publikovány na webu ECM. Od roku 2013 je monitoring odběrných míst rozšířen o další profily, které jsou ECM v rámci poskytnutých dat od Povodí Ohře, státní podnik. Data jakosti vody v podobě grafů jsou průběžně umisťována na webu ECM.

Profil 1031 – Bílina nad Mostem
Archiv ECM Místo odběru se nachází na řece Bílině, říční km 61,0, obec Komořany. Bod odběru je umístěn 10 m nad mostem přes řeku Bílinu na levém břehu.Profil 1030 – Bílina Chanov
Archiv ECM Místo odběru se nachází na řece Bílině, říční km 46,9, obec Chanov. Bod odběru je 30 m nad zdrží malé vodní elektrárny na levém břehu.Sledované ukazatele jakosti vody na řece Bílině
Ze získaných dat jsou hodnoceny fyzikální, fyzikálně-chemické i biologické ukazatele, od roku 2000 bylo na dvou profilech řeky Bíliny (1031 a 1030) sledováno 26 parametrů.

Řeka Bílina patří již dlouhodobě mezi nejznečištěnější řeky v České republice, proto její stav je dlouhodobě monitorován. Kvalita vody řeky Bíliny se v průběhu let 2000-2012 značně zlepšila a pokles koncentrací je patrný jak na profilu 1030 Bílina Chanov, tak i na profilu 1031 Bílina nad Mostem – Komořany. Stále jsou však na těchto profilech překračovány v některých jakostních ukazatelích stanovené přípustné limity znečištění uložené NV 61/2003 Sb.

Při porovnání obou sledovaných odběrných profilů je prokazatelně vyšší zatížení v profilu 1030 Bílina Chanov. Na obou profilech jsou nejvíce překračovány jakostní ukazatele:
- amoniakální dusík,
- dusitanový dusík,
- biochemická spotřeba kyslíku pětidenní.

Více informací naleznete v hodnotící zprávě Jakost vody povrchových toků v období 2000 - 2012.