Odpadní voda

Odpadní vody v Ústeckém kraji

Foto: PublicDomainPictures/www.pixabay.comPodle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách jsou odpadními vodami vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Odpadní vodu bychom tak mohli označit jako vodu, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků (tzv. komunální odpadní voda) a dále z průmyslových podniků (průmyslová odpadní voda). Znečištění odpadních vod je tvořeno různými rozpuštěnými i nerozpuštěnými látkami. Důležitými ukazateli jsou pH, teplota, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, dusík amoniakální, dusík celkový, fosfor, kyanidy, uhlovodíky, extrahovatelné látky, olovo, zinek, arsen, kadmium atd.

Druhy odpadních vod

Odpadní vody dále ještě rozdělujeme podle způsobu jejich vzniku. S tím souvisí i to, jaké znečišťující látky obsahují. Rozlišujeme především:

- srážkovou vodu: Jde o vodu z deštných a sněhových srážek.
- městskou odpadní vodu: Jedná se o komunální odpadní vodu vzniklou každodenní lidskou činností (např. voda splašková, srážková a oplachová).
- průmyslovou odpadní vodu: Vzniká v průmyslových továrnách a dalších výrobnách.
- odpadní vodu obsahující zvlášť nebezpečné látky: Pro vypouštění této odpadní vody je nutné mít povolení. Mezi zvlášť nebezpečné látky patří např. organohalogenové sloučeniny, rtuť a kadmium.

Jako možné dělení je používána také barevná škála odpadních vod

- žlutá voda: odpadní voda z toalet, bez fekálií.
- hnědá voda: odpadní voda z toalet včetně fekálií. Obsahuje fosfor, dusík a draslík.
- šedá voda: voda z koupelen, sprch, umyvadel, praček atd. Je znečištěná především pracími prášky a dalšími prostředky na udržení hygienické čistoty.
- černá voda: odpadní voda oddělením hnědé a žluté vody. Může sloužit k hnojení.

Odpadní voda na Mostecku
Odpadní voda je odváděna pomocí systému stok na čistírny odpadních vod (ČOV), kde se voda čistí a po splnění stanovených parametrů jakosti vody je vypouštěna do vodního toku. Na Mostecku byla pro čištění odpadních vod z Litvínova, Meziboří, Janova, Záluží a dalších obcí vybudována v roce 2010 čistírna odpadních v areálu Unipetrolu v Záluží na Mostecku. Čištění odpadních vod pro město Most zajišťuje ČOV Most-Chanov, kterou provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zařízení čistí odpadní vody z Mostu a obce Obrnice (stoková síť má délku cca 120 km).

Více informací naleznete na stránkách Českého statistického úřadu:
Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2013
Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2013

Foto: www.pixabay.com (PublicDomainPictures)