Pitná voda

Hygienické požadavky na vodu

www.pixabay.com (byrev)Dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je za pitnou vodu považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Hygienickými požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné jsou stanoveny hygienickýé limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů.

Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu (lázeňský zákon).

Pitná voda na Mostecku

V okrese Most slouží pro výrobu pitné vody celkem 4 úpravny: Most-Velebudice, Bílý Potok, Meziboří a Janov. Úpravny vod jsou zásobeny povrchovou vodou, která se kumuluje v přehradách. Zdrojem pro úpravnu ve Velebudicích jsou přehrady Nechranice a přísečnice, pro úpravnu Bílý Potok je to přehrada Fláje a Bílý Potok, úpravna Meziboří je zásobována taktéž vodou z Flájí a úpravna Janov z vodárenské nádrže Janov. Tyto úpravny jsou zdrojem vody pro veřejnou vodovodní síť, která zásobuje 97,5 % obyvatel okresu Most. Zbylé 2,5 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z lokálních zdrojů - obce Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Český Jiřetín a Klíny.
Kvalita vody je kontrolována formou běžného hygienického dozoru, kdy je odebírána voda upravená (úpravny vod, vodojemy) a voda ze spotřebitelské sítě celého okresu.

Další informace:
Tvrdost dodávané pitné vody v jednotlivých lokalitách
Kalkulačka spotřeby vody v domácnosti
Vlastní studna - výhoda i riziko, (leták ke stažení, Státní zdravotní ústav)
Zprávy o činnosti společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Foto: www.pixabay.com (byrev)