Vodstvo v regionu

[ Řeka Bílina ] [ Kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny ] [ Průtoky a srážky ]

Okres Most se nachází v Ústeckém kraji a se svojí rozlohou 467 km2 se řadí společně s okresy Ústí nad Labem a Teplicemi mezi nejmenší okresy v kraji. Většina území Ústeckého kraje spadá do povodí řeky Labe. Řeka Labe je největším vodním tokem na území kraje, který po opuštění hranic teče do Německa, kde se následně vlévá do Severního moře. Mezi nejvýznamnější toky kraje dále spadá řeka Ohře, vlévající se zleva do Labe u Litoměřic a pak Bílina, ústící do Labe v Ústí nad Labem. Území Ústeckého kraje spadá pod správu Povodí Ohře, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik.

Nejvýznamnější znečišťovatelé kraje jsou průmyslové podniky, čistírny odpadních vod (ČOV) a důlní vody.

www.pixabay.com (kolibri5)Mostecko lze z hlediska množství srážek rozčlenit na dvě části, pro první severní (horskou) část je charakteristické větší množství srážek, oblast je také prameništěm mnoha vodních toků. Druhá část se nachází ve srážkovém stínu, typickém zejména pro střední a jižní část regionu.

Významné změny vodstva na Mostecku byly v minulosti způsobeny povrchovou těžbou hnědého uhlí. Toky byly regulovány, napřímeny a odkloněny z původního koryta. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na několika místech.

Mezi nejvýznamnější vodní toky okresu Most lze zařadit Bílinu, Srpinu a Bílý potok. Nejvodnatějším a nejdelším tokem Mostecka je řeka Bílina, která pramení na Chomutovsku, její celková délka je cca 82 km, z toho na Mostecku 25 km. Název řeky Bílina sám napovídá, že kdysi dávno to byla voda čistá a průzračná. Bílina si v horní části toku zachovává přírodní charakter, směrem dále už svou přirozenost ztrácí. Střední část toku, protékající krajinou přetvořenou povrchovou těžbou, je už značně pozměněna. Bílina je v této části silně regulována a v místě Ervěnického koridoru je dokonce svedena do potrubí. Dříve protékala Komořanským jezerem, které také zaniklo – bylo vysušeno. Řeka Bílina protéká dále městy Most, Bílina a po 82 km své cesty končí vtokem do Labe v Ústí nad Labem. Bílina se kvůli znečištění stále řadí mezi nejznečištěnější řeky, i když v průběhu let se kvalita vody řeky Bíliny mírně zlepšila.

Foto: www.pixabay.com (kolibri5)